PARTICIPÁCIA NA PRIMÁRNEJ PREVENCII LÁTKOVÝCH A NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

PARTICIPÁCIA NA PRIMÁRNEJ PREVENCII LÁTKOVÝCH A NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍNárodné osvetové centrum v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom pripravilo v pondelok 28. októbra celodenný sociálnopsychologický výcvik „Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí“.

Podujatia sa zúčastnili pracovníci inštitúcií z Trnavského kraja, ktorí sa vo svojej profesijnej praxi venujú práci s mládežou. Výcvik sa realizoval pod vedením Barbory Kucharovej, klinickej psychologičky s nadnárodnou pôsobnosťou a Ingrid HupkovejNárodného osvetového centra. Počas celého dňa sa diskutovalo o možnostiach a limitoch riešenia problematiky kultu tela, poruchy príjmu potravy, rizikového správania mladých a prepojením týchto fenoménov na virtuálny svet.

Mgr.Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA