NAVŠTÍVTE VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ NÁHLIKOVA SENICA 2024

NÁHLIKOVA SENICA 2024Slávnostným vyhodnotením, vernisážou v piatok 15. marca 2024 bol otvorený 64.. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Náhlikova Senica 2024 je regionálnym kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V úvode vernisáže počas príhovoru primátor mesta Senica Ing. Mgr. Martin Ďžačovský odovzdal ocenenie za Cenu primátora mesta Senica Simone Héskovej z CVČ Holíč za fotografiu Červený peace.

Do 64. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica „Náhlikova Senica 2024“ zaslalo 36 autorov spolu 244 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 25 rokov to bolo 22 autorov, v skupine autorov od 15 do 25 rokov to boli 4 autori a v kategórii do 15 rokov to bolo 10 autorov. Z celkového počtu bolo 79 samostatných, 52 fotografií v kategórii diptych, 11 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 43 fotografií. V kategórii experiment boli prihlásené do súťaže 7 prác v súboroch ktorých sa nachádzalo 70 fotografií .

Odborná porota v zložení: predsedníčka Mgr. art. Dominika Jackuliaková a členky Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. a MgA. Lujza Marečková, odborne posúdili a zhodnotili na zasadnutí poroty konanej dňa 23. februára 2024 predložené fotografické práce a navrhli udeliť:

I . VEKOVÁ SKUPINA – AUTORI DO 15 ROKOV

A. KATEGÓRIA: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia
Simona Hésková V klobúku sa skrýva
Čestné uznanie
Oliver Jánošik Stratená

B. KATEGÓRIA: DIPTYCH
Cena bez poradia
Aya Belyerdouh V sieti
Čestné uznanie
Jakub Jánošík Súrodenecké prepojenie

 

II. VEKOVÁ SKUPINA – AUTORI OD 15 DO 25 ROKOV

A. KATEGÓRIA: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Čestné uznanie
Adam Hutta Samey
Lenka Viskupová List

B. KATEGÓRIA: DIPTYCH
Čestné uznanie
Daniel Černek Príbeh nočnej oblohy

 

III. VEKOVÁ SKUPINA – AUTORI NAD 25 ROKOV

A. KATEGÓRIA: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
Cena bez poradia
Zdenka Hamarová Neviditeľné bariéry
Lucia Morávková Za sklom
Dáša Sládková Hra so slnkom
Čestné uznanie
Oľga Benešová Nečakaný nález
Andrej Perička Opar eufórie
Rudolf Podolský Výkladovka

B. KATEGÓRIA: DIPTYCH
Cena bez poradia
Lucia Morávková Pár kotúľov
Dáša Sládková Ráno
Čestné uznanie
Oľga Benešová Do výšin
Stanislav Fehér Materia corporis versus animam ethericam
Slávka Janáková Vinyl a lampa

C. KATEGÓRIA: CYKLY A SERIÁLY
Cena bez poradia
Ľubomír Jarábek Zlomená duša I – III
Lucia Morávková Letohrátky I – IV
Čestné uznanie
Oľga Benešová O chvíľu začíname I – V
Tomáš Tóbik Holuby 1 – 5

D. KATEGÓRIA: EXPERIMENT
Cena bez poradia
Stanislav Fehér Skalica je pjekné mesto /fotoalbum/
Čestné uznanie
Lucia Morávková KARmína /zin/
Radoslav Pokovič Mesto a ľudia 2,3,4,6,7,8 dvojexpozícia

Odborná porota uskutočnila výber fotografií, zostavila výstavnú kolekciu v počte 107 fotografických prác od 35 autorov.

„Odporúčanou témou bola v tomto roku téma Telo. Pri výbere ocenených fotografií sme sa snažili zamerať na také, ktoré nezostali len pri formálnej objektivizácii ľudského tela, ale posunuli tému ďalej. Koncepčne bola téma viac rozvinutá práve medzi vyššími vekovými kategóriami, pričom mladšia generácia smerovala skôr k symbolickej výtvarnej štylizácii (Aya Belyerdouh, V sieti) alebo portrétu (Adam Hutta, Samey).

V pestrom žánrovom zastúpení sa objavuje aj krajina (Oľga Benešová, Do výšin), autoportrét a zátišie (Dáša Sládková s dielami Autoportrét 2 a Raňajky, ktoré sme si dovolili spojiť do diptychu s názvom Ráno). Medzi prihlásenými dielami dominovali prevažne digitálne nemanipulované výstupy, ktoré boli postavené či už na dokumentovaní domáceho prostredia (Lucia Morávková, Letohrátky I – IV a Tomáš Tóbik, Holuby I-V), alebo streetfotografii (Rudolf Podolský, Výkladovka I).

Manipulovaný obraz je zastúpený v dvoch rovinách. Prvou je manipulácia vytvorená už priamo pri fotení, pohybovou neostrosťou (Ľubomír Jarábek, Zlomená duša I-III) , alebo skreslením v odrazoch (Zdenka Hamarová, Neviditeľné bariéry I a Dáša Sládková, Hra so slnkom). Druhou by som nazvala manipuláciu formálnu, zastúpenú analógovou sériou dvojexpozícií (Radoslav Pokovič, Mesto a ľudia dvojexpozícia 2,3,4,6,7,8) či počítačovou montážou (Stanislav Fehér, Materia corporis versus animam ethericam).“

/Dominika Jackuliaková – príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2024/

Pred vernisážou sa o 15.00 hod. uskutočnil odborný rozborový seminár, kde porotkyne zhodnotili fotografie súťažiacich, prezentovali spôsoby výberu na výstavu i obhájili svoje postupy pri výbere ocenených prác určených na postup do krajského kola.

Po vernisáži sa od 18.00 hod. uskutočnili dve prednášky prezentácií kníh a to autorov MgA. Ing. Petra Korčeka s prezentovaním knihy STANICEMgr. Antona Sládka s predstavením knihy PEŠIAK v šachovnici Bratislavy.

Kultúrny program tohtoročnej vernisáže Náhlikova Senica 2024 nám dvomi vystúpeniami hrou na gitaru spríjemnili žiaci Základnej umeleckej školy v Senici a to menovite Denis Barkóci pod pedagogickým vedením Mgr. art. Radoslavy LackovičovejMatúš Slaný pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Kružíkovej. O občerstvenie sa postarali študenti zo Strednej školy podnikania v remeslách a službách v Senici pod vedením majsterky Mgr. Zuzany Otrubčákovej.

Organizátorom Náhlikovej Senice 2024 je Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko v Senici. Sponzorom podujatia bol COOP Jednota Senica. Výstava je otvorená od 15. marca do 5. apríla 2024 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN