ROKY BOJOV, OBETÍ A NÁDEJÍ 1914 – 1920 – prednáška

Milan Rastislav ŠtefánikDňa 4. mája 2019 uplynie sto rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Pri tejto pietnej príležitosti usporiadalo Záhorské osvetové stredisko v rámci výstavy Milan Rastislav Štefánik sériu sprievodných podujatí. Prvé z nich sa uskutočnilo v stredu 10. apríla 2019, kde sme si v rámci otvorenia výstavy s názvom „Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)“ vypočuli v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prednášku historika a člena správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave PhDr. Ferdinanda Vrábela o historických a politických súvislostiach rokov 1914 až 1920 v kontexte života a diela osobnosti Milana Rastislava Štefánika.

V úvode podujatia privítal prítomných Ing. Pavel Šesták, správca Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, a zároveň stručne predstavil poslanie nadácie, ktorej cieľom je šíriť odkaz M. R. Štefánika a poukázať na jeho mnohotvárny život. Ďalej sa slova ujal PhDr. Ferdinand Vrábel, ktorý v úvode prednášky priblížil ťažké obdobie prvej svetovej vojny, ako aj otvorenie možnosti pre utláčané národy Rakúsko-uhorskej monarchie riešiť svoju budúcnosť domácim a zahraničným odbojom prostredníctvom zahraničných akcií Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej svetovej vojny, kedy krajania v Spojených štátoch amerických začali vytvárať spolky, ako bola napríklad Slovenská liga. Následne sa zameral na problematiku vedenia nášho zahraničného odboja, keď sa po vypuknutí vojny krajania v Rusku aj vo Francúzsku zorganizovali do prvých vojenských jednotiek, ktoré sa neskôr transformovali do vznikajúceho československého vojska – légií. Podrobne uviedol spôsob formovania légií, ako aj najvýznamnejšie vojenské jednotky a boje v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku. Poukázal na skutočnosť, že v Paríži sa vytvorilo politické vedenie zahraničného odboja, ktoré sa nazývalo Československá národná rada, ktorej predsedom bol profesor Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom M. R. Štefánik a tajomníkom Eduard Beneš – jediným vojakom bol M. R. Štefánik, ktorému pripadla úloha organizovať československé vojenské jednotky. Zaoberal sa tiež významnými Slovákmi pôsobiacimi v československých légiách v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku, ako aj Slovákmi v zahraničí aj doma bojujúcimi za samostatnosť. Účastníci prednášky sa podrobnejšie dozvedeli aj o významných dokumentoch, ako napríklad o Deklarácii slovenského národa, ktoré predchádzali vzniku prvej Československej republiky. Lektor neopomenul ani problematiku zápasu o územnú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, či zabudnutú légiu v Rusku. Na záver priblížil osudy vzniku Československej republiky – prvého slobodného spoločného demokratického štátu Slovákov a Čechov, ktorých neodmysliteľnou súčasťou bola vedúca osobnosť moderných slovenských dejín – generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, a uviedol jeho podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny. Koniec prednášky sa niesol v znamení veľmi podnetnej a zaujímavej diskusie.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko Senica, Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN