VYHLÁSENIE SÚŤAŽE NÁHLIKOVA SENICA 2024

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024. Regionálna súťaž je súčasťou 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024, ktorého vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Odporúčaná téma pre 52. ročník je TELO.

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová regionálna, krajská a celoštátna súťaž a výstava. Autor či autorka prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami.

Súťažné kategórie sú:
A/ kategória samostatné fotografie vo vekových skupinách do 15 rokov, od 15 do 25
rokov a nad 25 rokov – limit max 4 fotografie
B/ kategória diptych vo vekových skupinách do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25
rokov – limit max dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie
C/ kategória cykly a seriály bez rozlíšenia veku – limit jeden súbor obsahom 3 až 5
fotografií
D/ kategória experiment bez rozlíšenia veku – limit je jeden súbor s obsahom
maximálne 10 fotografií

Do regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2024 sa môžu prihlásiť neprofesionálni fotografi z okresov Senica a Skalica, prihlásením sa do súťaže cez elektronický formulár na webovej stránke vyhlasovateľa Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie. Prihlásiť sa a doručiť fotografické práce je možné od 8. januára do 20. februára 2024 do Záhorského osvetového strediska v Senici, ulica Vajanského 19/5. Výstava by sa mala uskutočniť od 15.marca do 5. apríla 2024.

V súťaži odborná porota ohodnotí fotografické práce zúčastnených autorov, najlepšie práce ocení cenami a čestnými uznaniami a vyberie fotografie na výstavu. Ocenené práce postúpia do krajského kola AMFO TTSK 2024, ktoré sa bude konať v mesiaci jún v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.
Pred súťažou pre súťažiacich prebehne dňa 3. februára 2024 odborná konzultácia diel s Mgr. art. Lenkou Lindák Lukačovičovou, ArtD. v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Prosím záujemcov o konzultácie nahlásiť sa vopred na nižšie uvedený mail či telefónne číslo.
Propozície súťaže nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici kliknutím na odkaz https://osveta-senica.sk/amfo-2024-propozicie/.

Kontakt: Bc. Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici,
tel.: +421 905 773 481,
mail: jurovaty.tomas@zupa-tt.sk