SENICKÝ RODÁK KAPITÁN KAROL BÓRIK

V roku 2020 sme si pripomenuli pietnou spomienkou spojenou s odhalením pamätného kameňa okrúhle 200. výročie narodenia senického rodáka Karola Bórika, významného dobrovoľníckeho kapitána, predstaviteľa revolučných rokov 1848 a 1849, ako aj osobnosti našich regionálnych dejín, avšak plánovaná prednáška o jeho živote a diele sa nemohla z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie realizovať.

V apríli tohto roku, pri príležitosti narodenia senického rodáka, Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici opäť pripravovalo v spolupráci s ďalšími inštitúciami usporiadanie kultúrneho podujatia spojeného s prednáškou o jeho živote a pôsobení. Žiaľ, aktuálna pandemická situácia nám neumožnila plánované kultúrne podujatie uskutočniť. V tejto súvislosti sme sa rozhodli priblížiť život a dielo osobnosti našich regionálnych dejín Karola Bórika tak, ako ho zachytil spisovateľ Drahoslav Machala vo svojom autorskom článku s názvom „Tajomník SNR, kapitán Karol Bórik“:

Pripomíname si výročie narodenia svojho veľkého rodáka, komisára a tajomníka prvej Slovenskej národnej rady, ktorý sa narodil 19. apríla 1820. Po štúdiách pôsobil v armáde hurbanovských dobrovoľníkov, pohyboval sa v blízkosti prvého predsedu SNR Jozefa Miloslava Hurbana. A ako vidíme aj z Hurbanovho diela Rozpomienky, bol to muž odvážny, smelý a rozhodný. V revolučnom roku 1848 ho zvolili za notára vo Vrbovciach, ale slúžny zo Senice toto jeho poverenie zrušil. S bratom Jaroslavom (Daniel Jaroslav, narodený 22. 9. 1814 v Sobotišti, ktorý študoval teológiu vo Viedni), ktorý bol vo Vrbovciach evanjelickým farárom, sa pridal k ozbrojenému povstaniu proti Uhorsku na čele s Ľudovítom Štúrom a Jozefom M. Hurbanom. Karol Bórik bol účastníkom všetkých troch výprav hurbanovských dobrovoľníkov v hodnosti kapitána.

V prvej výprave bol jedným z veliteľov počas bojov na Myjave, a najmä pri Brezovej pod Bradlom. Keď hurbanovci ustúpili na Moravu, organizoval v Prahe a vo Viedni novú výzbroj pre novú výpravu. V druhej, tzv. zimnej výprave hurbanovcov (1849) velil prieskumnému oddielu, s ktorým sa zúčastnil v bojoch pri Budatíne, pri Hanušovciach nad Topľou na východnom Slovensku.

K tretej výprave hurbanovcov sa pripojil neskoršie, organizoval s Jankom Kráľom novo sformovanú liptovskú stotinu. Patril k významným osobnostiam štúrovského hnutia a jeho skutky zostanú navždy v pamäti Slovákov. Po revolúcii pôsobil ako notár v Beckove, v rodisku Jozefa Miloslava Hurbana. Aj neskoršie sám robil zbierky na zakladanie Matice slovenskej (1863), získaval iniciatívne predplatiteľov slovenskej národnej tlače.

Prameň: MACHALA, D.: Tajomník SNR, kapitán Karol Bórik. In: Naša Senica. 2010, roč. 33, č. 4, s. 11.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.