NÁHLIKOVA SENICA 2022 – vyhodnotenie

Náhlikova Senica62. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2022 bol otvorený vernisážou zúčastnených autorov v piatok 11. marca 2022 o 17.00 hod v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Toto úvodné regionálne – okresné kolo je prvým z troch stupňov jubilejného 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022.

Do 62. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2022 sa tento rok prihlásilo 27 autorov s celkovým počtom 144 fotografických prác. V skupine autorov do 15 rokov sa prihlásilo 5 autorov, v skupine od 15 do 25 rokov 5 autorov a v skupine nad 25 rokov 17 autorov. Z celkového počtu bolo 28 čiernobielych fotografií, 58 farebných fotografií, 13 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 55 fotografií a v kategórii experiment boli prihlásené do súťaže 3 práce.

Odborná porota v zložení Mgr. Judita Csáderová, doc. MgA. Jozef Sedlák, ArtD., a Mgr. Rudolf Lendel všetci umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:

v skupine autorov do 15 rokov

v kategórii čiernobiela fotografia
Cena bez poradia – neudelené
Čestné uznanie
Jakub Briestenský, Senica
Eliška Mičková, Holíč

v kategórii farebnej fotografie
Cena bez poradia
Eliška Mičková, Holíč
Júlia Plešová, Kopčany
Tobias Podolský, Senica
Čestné uznanie – neudelené

v skupine autorov od 15 do 25 rokov

v kategórii čiernobielej fotografie
Cena bez poradia – neudelené
Čestné uznanie – neudelené

v kategórii farebnej fotografie
Cena bez poradia
Lenka Viskupová, Kúty
Čestné uznanie
Zdenka Hamarová, Senica
Karolína Šťastná, Trnovec

v skupine autorov nad 25 rokov

v kategórii čiernobielej fotografie
Cena bez poradia
Ľubomír Jarábek, Senica
Dáša Sládková, Holíč
Tomáš Tóbik, Senica
Čestné uznanie – neudelené

v kategórii farebnej fotografie
Cena bez poradia
Oľga Benešová, Senica
Zuzana Ignačáková, Senica
Lucia Kuklišová, Senica

Čestné uznanie
Andrej Perička, Senica
Dáša Sládková, Holíč
Tomáš Tóbik, Senica

v kategórii cykly a seriály
Cena bez poradia
Jozef Čechvala, Holíč
Slávka Janáková, Senica
Michal Krištof, Senica

Čestné uznanie
Oľga Benešová, Senica
Zdenka Cintulová, Holíč

v kategórii experiment
Cena bez poradia – neudelené
Čestné uznanie – neudelené

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 73 fotografií od 26 autorov.

„Okresné kolo súťaže neprofesionálnej fotografie tlmočilo cez autorské obrazové posolstvá pokračujúcu rôznorodosť žánrov a prístupov, i keď v niektorých prípadoch porotcovia v zložení Judita Csáderová, Rudo Lendel a Jozef Sedlák konštatovali kontinuálny pokles počtu prihlásených diel a autorov. Kvantitatívne výkyvy sme zaznamenávali aj v minulých ročníkoch, čo reflektovalo skôr mieru ekonomickej situácie či akceptovania (neakceptovania) celkovej investície autora do výstavnej kolekcie, ktorá nemusela byť porotou prijatá a eventuálne ocenená. Súčasný úbytok podľa porotcov signalizuje možnú generačnú výmenu a hľadanie najvhodnejšej koncepcie súťaže AMFO z hľadiska okruhov tém, metodiky vzdelávania, funkcie tvorivých dielní a podpore intenzívnej a stálej diskusie o statuse neprofesionálneho fotografa vo vzťahu k riadiacej inštitúcii, očakávanej vízie súťaže a umeleckej profesionálnej fotografie. Diskusie prebiehajú nielen na najvyššej úrovni Národného osvetového centra, ale priamo v kluboch, na verejných fórach a možno vo vnútri každého z nás, ktorí fotografujeme a považujeme fotografiu za esenciálnu súčasť svojej bytosti a dôležitý prostriedok komunikácie – sprostredkovania osobného názoru na okolitú realitu – človeka, krásy prírody, oddychu, ale aj experimentu alebo existenciálnych otázok. Vedomie pamäti, ktorá spája históriu amatérskej fotografie so súčasnosťou je podľa filozofie H. Bergsona: „[…] to podstatné, čo je prítomné v procese, […] trvania, kedy čistou podstatou trvania a pohybu je to, že sme neustále ‚na ceste tvorenia’, k forme vedomia, kedy naše ‚Ja’ nezasahuje do (fotografického) života aby ho uspalo, a nerozlišuje (necháva plynúť oba procesy) súčasný stav a stavy minulé.“

/Jozef Sedlák – príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2022/

Pred vernisážou sa uskutočnil odborný rozborový seminár, kde porotcovia zhodnotili fotografie súťažiacich a v spoločnom dialógu sa snažili poukázať na možnosti tvorby do budúcna i vysvetlenie a obhájenie výberu ocenených prác.

V rámci kultúrneho programu na vernisáži sa nám svojou hrou na gitare a spevom predstavil Lukáš Rúžička z Mikulova /ČR/.

Organizátorom Náhlikovej Senice 2022 je Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici. Výstava je otvorená od 11. marca do 31. marca 2022 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN