AMFO 2018 – pozvánka

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom 22. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018.
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018.

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.

Do tohtoročného 22. ročníka postúpilo 50 autorov – fotografov Trnavského kraja s 202 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 74 čiernobielych fotografií, 94 farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 41 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 9 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 1 čiernobiela a 5 farebných fotografií od 3 autorov.

Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 8. júna 2018 o 17.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici.

Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 1. júla 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
22. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa i s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a Jednoty COOP Senica.

Viera Juríčková