AMFO 2014

ZOS-SENICA_AMFO-2014_PLAGATAMFO 2014 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

Trnavský samosprávny kraj  – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 18. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Trnavského kraja  „AMFO  2014“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže  a následne  do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby –  AMFO  2014.

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je  vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho  regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách :  a/ v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov,   b/ v skupine autorov od 16 do 21 rokov a c/ v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež bola v tomto roku vyhlásené NOC  tematická kategória a to Voda.

Do tohtoročného 18. ročníka  krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014  postúpilo 52 autorov – fotografov  Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami. Z toho v skupine  A (autori nad 21 rokov )  57 čiernobielych fotografií, 100 farebných fotografií a 4 multimediálne prezentácie od 34 autorov.  V skupine B (autori od 16 do 21 rokov) 30 čiernobielych fotografií, 27 farebných  od 15 autorov , v skupine C (autori do 16 rokov) 6 čiernobielych , 8 farebných fotografií   od  3 autorov. V tematickej kategórii Voda to bolo 9 čiernobielych a 24 farebných fotografií od 8 autorov. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy, ktorá rozhodla o výsledkoch,  postupe do celoštátneho kola  a zostavila výstavnú kolekciu fotografických prác.

Fotografie  a multimediálne prezentácie fotografií prihlásené do súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Art. František Tomík , Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA.  Jozef Sedlák – umeleckí fotografovia a  pedagógovia z Bratislavy, ktorí rozhodli udeliť diplomy,  vecné ceny a čestné uznania.

Skupina A (autori nad 21 rokov )čiernobiela fotografia :
1. miesto : Lucia Kuklišová, Senica
2. miesto : Karol Belas, Piešťany
3. miesto : Jaroslav Zloch, Senica
Čestné uznanie:

Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie
Juraj Marec, Trnava

farebná fotografia:
1. miesto : Veronika Bahnová, Smolenice

2. miesto : Tomáš Tóbik, Senica
3. miesto : Jaroslav Kűhtreiber, Senica

3. miesto : Ľubomír Jarábek, Senica

Čestné uznanie:
Verner Scheibenreif, Hlohovec
Ivan Krajčovič, Cífer
Marián Špajdel, Trnava
Zuzana Horváthova, Hlohovec

multimediálna prezentácia
Cena
Jiří Svoboda, Trnava
Čestné uznanie :
Ernest Koppon, Vrbové

Skupina B (autori od 16 do 21 rokov) čiernobiela fotografia:
Cena :
Michal Krištof, Senica
Čestné uznanie :
Ema Lančaričová, Trnava
Martin Záhončík, Trnava

farebná fotografia:
Ceny   (bez určenia poradia):
Silvia Ochránková, Hlboké

Lukáš Procházka, Dunajská Streda
Čestné uznanie :
Peter Kántor , Dunajská Streda
Richard Szelle, Šamorín

Skupina C (autori do 16 rokov) čiernobiela fotografia :
Cena
Lujza Stopková, Trnava
farebná fotografia:
Cena neudelená

Tematická kategória (voda)čiernobiela fotografia:
Cena
Marta Chrenková, Trnava
Čestné uznanie
Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie

farebná fotografia:
Cena
Veronika Bahnová, Smolenice
Čestné uznanie

Zuzana Horváthova, Hlohovec
Peter Babka, Biely kostol


Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo  12.  júna 2014 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu  v Skalici, ktoré je  spoluusporiadateľom výstavy.
Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14,00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .
Výstava je sprístupnená verejnosti do 6. júla 2014  vo výstavných priestoroch Záhorského múzea  v Skalici.
Otvorená  je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.
18. ročník  súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2014  sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja  a  Jednoty COOP Senica .

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA