SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ A ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE JOZEFA MILOSLAVA HURBANA

V nedeľu, dňa 17. septembra 2017, sa v obci Hlboké neďaleko mesta Senica konala Spomienková slávnosť a odhalenie Pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia, ktorá predstavovala najvýznamnejšiu z akcií v Roku Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásenú Trnavským samosprávnym krajom. Slávnostné podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Obec Hlboké, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Záhorské osvetové stredisko SenicaZáhorské múzeum Skalica, pričom záštitu nad podujatím prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Oslavy sa začali slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole v Hlbokom, kde sa prítomným prihovorili generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, starosta obce Hlboké a kurátor domáceho cirkevného zboru Miloš Čobrda, farár zo Starej Pazovy Igor Feldy a ďalší cirkevní predstavitelia. Program pokračoval pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku Jozefa Miloslava Hurbana pred evanjelickým kostolom v Hlbokom, počas ktorého si prítomní hostia uctili osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana. Po položení vencov sa slávnostné zhromaždenie presunulo k neďalekej Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana, kde pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana na jej priečelí spoločne slávnostne odhalili Pamätnú tabuľu Jozefa Miloslava Hurbana predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátikstarosta obce Hlboké Miloš Čobrda, po jej odhalení nasledovala prehliadka Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana. Pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš v priestoroch miestnej fary pamätné medaily hercovi Jurajovi Sarvašovi, generálnemu biskupovi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Milošovi Klátikovi, farárovi Miroslavovi Hvožďarovi, starostovi obce Hlboké Milošovi Čobrdovifarárovi Jurajovi Ševčíkovi. Oslavy vyvrcholili kultúrnym programom v kultúrnom dome, v ktorom zaznela literárno-hudobná kompozícia „Piesne na teraz – Hlboké slovo z Hlbokého“ v podaní Juraja Sarvaša, Márie SchlosserovejDanubius Octet Singers pod vedením Daniela Simandla, ako aj vystúpenie folklórneho súboru Devín.

                                                                                           Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

Záhorské osvetové stredisko Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA