NÁHLIKOVA SENICA 2023 – vyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže

Náhlikova SenicaTrnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023. Regionálna súťaž je súčasťou 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorého vyhlasovateľom, odborným garantom   a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu. V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Odporúčaná téma pre 51. ročník  je IDENTITA.. 

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby, vyhľadávanie autentických tvorcov a zároveň vytváranie priestoru na rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

V tomto ročníku prišlo k zmenám v kategóriách, zrušilo sa rozdelenie na čiernobielu a farebnú fotografiu a kategórie sa rozdelili podľa vekových skupín do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov na kategóriu samostatné fotografie a kategóriu diptych. V skupinách bez rozlíšenia veku zostávajú kategórie cykly a seriályexperiment. Limit v kategórii samostatnej fotografie sú maximálne 4 fotografie, v kategórii diptych sú maximálne dve dvojice, teda maximálne 4 fotografie. V  kategórii cykly a seriály je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3 a maximálne 5 fotografií. V kategórii experiment je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorý môže obsahovať maximálne 10 fotografií. Povinné formáty pri tlači fotografií sú formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, ktorý je súčasťou prihlášky.

Do regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2023 sa môžu prihlásiť neprofesionálni fotografi z okresov Senica a Skalica, prihlásením sa do súťaže cez elektronický formulár na webovej stránke vyhlasovateľa Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie Prihlásiť sa a doručiť fotografické práce je potrebné do 20. februára 2023 do Záhorského osvetového strediska v Senici, ulica Vajanského 19/5. Výstava by sa mala uskutočniť v mesiaci marec roku 2023.

V súťaži odborná porota ohodnotí fotografické práce zúčastnených autorov, najlepšie práce ocení cenami a čestnými uznaniami a vyberie fotografie na výstavu. Ocenené práce postúpia do krajského kola AMFO TTSK 2023, ktoré sa bude konať v mesiaci jún v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Propozície súťaže nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici kliknutím na odkaz https://osveta-senica.sk/nahlikova-senica-2023-propozicie/.

Viac o novinkách v AMFO 2023 na odkaze https://www.nocka.sk/novinky-amfo-2023/

Kontakt:         Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici,

                        tel.: 0904 822 115,

                        mail: jurovaty.tomas@zupa-tt.sk.

Tomáš Jurovatý