NÁHLIKOVA SENICA 2018 – vyhodnotenie

Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 58. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2018.
Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2018.

Tohtoročný 58. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2018 oboslalo 43 autorov s celkovým počtom 298 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 141 farebných a 104 čiernobielych fotografií a 5 multimediálnych prezentácií od 35 autorov. V kategórii juniorov (autorov od 16 do 21 rokov) – 5 farebných fotografií a 5 čiernobielych fotografií od 1 autora a (autorov do 16 rokov) – 13 čiernobielych a 25 farebných fotografií, od 7 autorov.

Odborná porota v zložení Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:

V skupine dospelých autorov nad 21 rokov:
v kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
2. miesto: Ľubomír Švec, Koválovec
3. miesto: Rudolf Podolský, Senica
Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Ľubomír Jarábek, Senica; Tomáš Jurovatý, Senica; Yvet Tóth, Častkov

v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Tomáš Jurovatý, Senica
2. miesto: Lucia Kuklišová, Senica
3. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica; Jaroslav Zloch, Senica
Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Eliška Gáfriková, Senica; Pavol Vandelia, Senica

V skupine autorov od 16 do 21 rokov:
Diplom a cenu: Lukáš Ludva, Senica za kolekciu čiernobielych a farebných fotografií

V skupine autorov do 16 rokovčiernobiela fotografia
Diplom a cenu: Filip Kalka, Koválov
v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu: Janis Janák, Senica
v kategórii multimediálnej prezentácie
Diplom a cenu: Tomáš Bilka, Senica

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 109 fotografií od 41 autorov. Slávnostné otvorenie výstavy za účasti primátora Senice Mgr. Branislava Grimma, s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila žiačka ZUŠ Senica Mária Karásková (flauta), pod pedagogickým vedením Mgr. Ondreja Hluchého, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 2. 3. 2018 o 17,00 hodineZáhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14,30 hodine odborno-hodnotiaci seminár s lektormi a členmi odbornej poroty s Mgr. Art. Petrou Cepkovou, ArtD., Mgr. Rudolfom Lendelom a doc. MgA. Jozefom Sedlákom.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 29. 3. 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny.

Viera Juríčková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


NÁHLIKOVA SENICA 2018

autor: TV SEN