NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU SA PRIPRAVTE UŽ TERAZ

Projekt LIFE IPVšetko okolo nás nasvedčuje tomu, že za minuloročnou vykurovacou sezónou už môžeme dať pomyslenú bodku. Príroda sa už zobudila zo zimného spánku a teplejšie počasie nás pomaly pripravuje na leto. Ako, ale hovorí známe porekadlo „Šťastie praje pripraveným“. Teraz je totiž ten správny čas pripraviť sa na ďalšiu sezónu. Kotly, krby, kachle, či pece, ktoré nám počas zimných dní pomáhajú udržiavať teplo domova, treba vyčistiť, skontrolovať a v prípade potreby na nich vykonať patričnú údržbu. Rovnakú pozornosť je nutné venovať aj komínom. Vykonaním týchto úkonov si jednak plníme zákonnú povinnosť, ale taktiež šetríme svoje peniaze, chránime zdravie nás, nášho okolia, ako aj chránime svoj majetok a životné prostredie.

 

Čo so sebou prináša lokálne vykurovanie?

Medzi najbežnejší druh paliva, ktorým ľudia vykurujú svoje domácnosti patrí drevo. Tento spôsob vykurovania využívajú ľudia od nepamäti. Vývoj udalostí posledných mesiacov svedčí o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou ešte vo väčšej miere, nakoľko je tento zdroj stále považovaný za jeden z najlacnejších a najdostupnejších. Rastúce ceny dovážaných palív a energií, či zhoršujúca sa ekonomická situácia núti ľudí znižovať svoje prevádzkové náklady. Veľakrát znižovanie nákladov súvisí aj so zmenou spôsobu zabezpečenia tepelnej pohody v dome. Takéto kúrenie by malo mať ale svoje zásady. Čerstvé drevo nestačí len narúbať, naštiepať triesky, naskladať do kotla, či krbu a zapáliť. Čerstvé spílené drevo totiž obsahuje veľa vody, približne 50 %. Tu platí, že čím viac vody obsahuje, tým viac energie sa pri horení spotrebuje na jej odparenie a menej energie sa následne premení na využiteľné teplo. Takýmto spôsobom spálime približne dvakrát viac paliva, čím trpí spotrebič aj naša peňaženka. Nedostatočne vysušené drevo pri horení dymí a zanáša spalinové cesty dechtom a sadzami. V neposlednom rade aj zhoršuje kvalitu okolitého ovzdušia. K takémuto zhoršeniu kvality ovzdušia v súčasnosti prispieva približne 350 000 slovenských domácností. Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia na Slovensku je práve vykurovanie domácností tuhým palivom. Svedčí o tom aj fakt, že v priebehu minulého roka podala Európska komisia žalobu voči Slovensku v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc PM10. Pri spaľovaní dreva vždy vznikajú znečisťujúce látky ako prachové častice PM10, PM ₂,₅, či benzo(a)pyrén. Kúrenie tuhým palivom bez úplnej tvorby emisií totiž nie je možné. Toto zaťaženie však môžeme výrazne znížiť. Napríklad používaním vhodného paliva: kusového dreva, drevených peliet, brikiet, vysušenej štiepky.

Pripravte si palivové drevo

V prípade, ak plánujete v ďalšej sezóne využívať na vykurovanie zariadenie spaľujúce biomasu, palivo by ste si mali zaobstarať už teraz. Predovšetkým, ak uvažujete nad kusovým drevom. Drevo by ste si mali zabezpečiť dostatočne vysušené, prípadne si dosušte to, ktoré už máte doma. Pre dosiahnutie odporúčanej hranice 20 % obsahu vody v dreve je nutné ho sušiť 1 až 2 roky. Dôležité je aj jeho správne uskladnenie. Drevo je treba chrániť pred vlhkosťou, či už zvrchu alebo odspodu. Surové drevo, musí byť odvetrávané, inak hrozí biologický rozklad, pri ktorom dochádza k úbytku horľaviny a tiež k oslabeniu pevnosti dreva. 

Včas skontrolujte komíny a kotly

Aby sme nevypúšťali sadze do ovzdušia, je potrebné aby sme komíny a vykurovacie zariadenia udržiavali v dobrom stave a pravidelne ich čistili. Nesprávnou starostlivosťou o spotrebiče, komíny a spalinovody nielenže znečisťujeme ovzdušie, ale taktiež zvyšujeme riziko vzniku požiarov v domácnostiach. V súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou máme povinnosť vykonať čistenie komínov a spalinovodov v predpísaných lehotách. Tie sa líšia podľa výkonu zariadenia, typu paliva a typu komína. Lehoty sa podľa Vyhlášky č. 401/2007 Z. z. pohybujú v intervaloch 6 x do roka, 3 x do roka, raz za polroka, či raz ročne. Ak máte spotrebič na pevné alebo kvapalné palivo s výkonom do 50 kW, treba čistiť komín raz za 4 mesiace. Pri plynových spotrebičoch je dôležité venovať pozornosť čistote komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky. V prípade zanedbania takejto starostlivosti nám síce nehrozí riziko požiaru, avšak hrozí nám riziko otravy.

Kotly, krby, kachle a pece čistíme v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musíme ich čistiť v lehotách uvedených vyššie. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia rovnaké povinnosti.

Okrem iného zanedbanie pravidelných kontrol, údržby, čistenia vykurovacích zariadení a spalinovodov vedie k zvyšovaniu nákladov na ich čistenie a opravu. Dôležité je mať na zreteli aj fakt, že v prípade uzatvorenia poistenia domácnosti/nehnuteľnosti proti požiaru, môže dôjsť ku kráteniu alebo nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov a komínov.

Zavolajte odborníkom na komíny a kotly v lete, nebudete musieť volať hasičom v zime

Kontrolu komína a kotla si nenechávajte na poslednú chvíľu. Ak zavoláte kominára a servisného technika v letných mesiacov, vyhnete sa tak dlhým čakacím lehotám. Odkladaním svojich povinností sa tak môžeme znenazdajky stať súčasťou štatistiky. Požiare, ktorých príčinou bola porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov, za posledných 12 rokov tvoria 6,5 % z celkového počtu požiarov na Slovensku. Na prvý pohľad sa možno nejedná o veľké percento, týmto 7 855 požiarom by sa, ale podľa skúseností hasičov zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komínov, mohlo predísť až v 90 %.

Rada na záver

Na ďalšiu vykurovaciu sezónu myslite v dostatočnom predstihu. Neodkladajte návštevu kominára,  servisného technika a zháňanie tuhého paliva na jesenné obdobie, či na začiatok zimy. Včasná príprava vám dá dostatok času na riešenie prípadných problémov, čím zamedzíte vzniku požiaru, úniku tepla a predídete nadmernému znečisťovaniu ovzdušia. Pre ďalšie informácie o vykurovaní navštívte našu stránku https://populair.sk/sk

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.