MODERNÉ TRENDY V KULTÚRE 2024

MODERNÉ TRENDY V KULTÚRE 2024Záhorské osvetové stredisko v Senici pre Vás pripravilo odborné vzdelávanie na tému – Rizikové správanie mládeže a prevencia.

Interaktívne dielne s tematikou prevencie aktuálnych sociálno-patologických javov budú vedené lektorkou doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou. PhD. ktorá je od roku 2021 členkou Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie ako zástupkyňa Ministerstva kultúry SR.

Odborné vzdelávanie bude prebiehať formou aktívneho sociálneho učenia, ktoré uplatňuje prvky zážitkovej pedagogiky. Akcent je kladený na nácvik techník, hier a aktivít využiteľných pre primárno-preventívnu intervenciu so školskými triedami, vrátane metodiky ich použitia.

Podujatie je určené pre školských psychológov a výchovných poradcov, pre učiteľov základných a stredných škôl, zamestnancov centier voľného času a centier pedagogicko-psychologického poradenstva. Prihlásiť sa však môže každý, koho problematika rizikového správania mládeže zaujíma.

Podujatie sa uskutoční 07. júna 2024 v čase od 08:00 do 13:30 v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského 19/5, 1. poschodie.

Registrácia prebieha online do 31.5.2024.
https://forms.gle/Jvd3oNFx12wrXoXa6
(Počet účastníkov je obmedzený na 25)

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.